No. 6

แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต) วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1รู้แนวโน้มและTrend ด้านการสื่อสาร และเลือกใช้เหมาะสม 

เอกสารประกอบการเรียน:

โปรแกรมจับเวลา
   ต้องเปิดด้วย Browser Chrome :: http://stopwatch.zeemind.com/?hl=th
    ส่งการบ้าน:
       -

    การบ้าน:
       -
    Comments