No. 2

ความหมายของคำว่าสถิติ การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. เลือกใช้ค่าสถิติ ค่ากลาง
2. สามารถตั้งหัวข้อการทำสำรวจ 5 ด้าน (ในแต่ละ Section เลือกเพียงด้านเดียว)
   2.1 Creative 
   2.2 Entrepreneur 
   2.3 AEC 
   2.4 ด้านเศรษฐกิจ 
   2.5 ด้านสังคม 
3. ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.  เพิ่มใหม่
------------------------------------------------------
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ 
       ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส 
      มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการเรียน:
โปรแกรมจับเวลา
   ต้องเปิดด้วย Browser Chrome :: http://stopwatch.zeemind.com/?hl=th

GE112_No_2_ModeMedianMean_studentการบ้าน:
    การบ้านครั้งที่ 1 งานกลุ่มให้ออกแบบข้อคำถาม ส่งครั้งหน้าและเตรียมคอมพิวเตอร์กลุ่มละ 1 เครื่องมาเรียนในสัปดาห์ที่ 3-5
แนะนำว่า ในการทำหัวข้อ Poll ควรมี อัตลักษณ์ 3 ด้าน + ค่านิยม 12 ประการ เป็นส่วนประกอบ
เช่น 
อาจจะเลือก ด้านความคิดสร้างสรรค์ และข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
หัวข้อ 
    - การสำรวจการใช้ IT อย่างสร้างสรรค์เพื่อตรวจสอบความชื่อสัตย์การของนักศึกษา Section 17xx Comments