No.13

เทคโนโลยีด้านพลังงานและการอนุรักษ์

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. รู้จักแหล่งพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เอกสารประกอบการเรียน:

โปรแกรมจับเวลา
   ต้องเปิดด้วย Browser Chrome :: http://stopwatch.zeemind.com/?hl=th
  
ส่งการบ้าน:

   -

การบ้าน: 
   แจ้งเตือนการบ้านครั้งที่ 6 หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ ส่งการบ้านในครั้งหน้า 
Comments