No.12

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. เรียนรู้ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน:

โปรแกรมจับเวลา
   ต้องเปิดด้วย Browser Chrome :: http://stopwatch.zeemind.com/?hl=th

ส่งการบ้าน:

   -

การบ้าน: 
   -
Comments