No.11

นำเสนอ (Present) โมเดลต้นแบบ (Model) นวัตกรรมอนาคตด้านยานยนต์ (Motor) 
แต่ละ Section คัดเลือก 2 ยานยนต์เพื่อร่วมงาน GE Day

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมด้านยานยนต์ได้

เอกสารประกอบการเรียน:
โปรแกรมจับเวลา
   ต้องเปิดด้วย Browser Chrome :: http://stopwatch.zeemind.com/?hl=th
1. แบบประเมิน Rubric เรื่อง Innovation


ส่งการบ้าน:
   การบ้านครั้งที่ 5 งานกลุ่มนำเสนอ (Present) โมเดลต้นแบบยานยนต์

การบ้าน: 
   -
Comments