Course Outline


ครั้งที่หัวข้อ
1
เริ่มจันทร์ 
5 ม.ค. 58
ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแผนภูมิต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. รู้จักศัพท์และความหมายของ IT 
2. เลือกวิธีการนำเสนอ (Presentation) ด้วย IT 

เอกสารประกอบการเรียน:

1. Slide_กลาง_1 
2. แบบสอบถาม ครั้งที่ 1 
3. แบบทดสอบ Pretest Test 

กิจกรรม:

1. แนะนำอาจารย์ผู้สอน วิธีการสอนและการให้คะแนนตัดเกรด 
2. จับกลุ่มการเรียนการทำงาน 
3. ดูวีดิโอ What is IT? และตอบแบบสอบถาม 
4. บรรยายบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บรรยายการนำเสนอข้อมูล 
6. งานกลุ่มวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลตามโจทย์ งานกลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มมีข้อมูลอะไรที่สามารถนำออกมานำเสนอในรูปของแผนภูมิต่าง ๆ ได้บ้าง    
7. ทำแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 
8. ทำแบบทดสอบ Pretest Test 

ส่งการบ้าน: 
   -

การบ้าน:
   -


เริ่มจันทร์ 
12 ม.ค. 58
ความหมายของคำว่าสถิติ การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. เลือกใช้ค่าสถิติ ค่ากลาง
2. สามารถตั้งหัวข้อการทำสำรวจ 5 ด้าน (ในแต่ละ Section เลือกเพียงด้านเดียว)
2.1 Creative 
2.2 Entrepreneur 
2.3 AEC 
2.4 ด้านเศรษฐกิจ 
2.5 ด้านสังคม 

เอกสารประกอบการเรียน:
1. Slide_กลาง_2 

กิจกรรม:
1. บรรยายความหมายของสถิติและค่ากลาง 
2. งานกลุ่มให้นักศึกษาหาข้อมูลที่มีอยู่ของสมาชิกในกลุ่มทุกคน นำมาหาค่ากลางต่าง ๆ พร้อมให้ตัวแทนมานำเสนอ 
3. ส่งหัวข้อการทำสำรวจ (Poll) ทุกกลุ่มในห้องเรียนให้เสร็จ 

ส่งการบ้าน:
   -

การบ้าน:

    การบ้านครั้งที่ 1 งานกลุ่มให้ออกแบบข้อคำถาม ส่งครั้งหน้าและเตรียมคอมพิวเตอร์กลุ่มละ 1 เครื่องมาเรียนในสัปดาห์ที่ 3-5
 3
เริ่มจันทร์ 
19 ม.ค. 58
สอนการสร้างแบบสำรวจโดยใช้ Google Form และ bit.ly

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. สร้างแบบสำรวจ (Poll) ด้วย Google Form และ bit.ly 

เอกสารประกอบการเรียน:
1. Slide_กลาง_3

กิจกรรม: 
1.ยกตัวอย่างแบบสำรวจออนไลน์โดย Google Form และ bit.ly 
2.งานกลุ่มให้นักศึกษาทดลองสร้างแบบสำรวจ
3.อาจารย์ให้นศ. ลองทำสำรวจ (Poll) ผ่าน bit.ly และสอนนศ.ให้นำเสนอผลจาก Summary of Responses 

ส่งการบ้าน: 
   การบ้านครั้งที่ 1 อาจารย์ตรวจข้อคำถามของแบบสอบถามและส่งคืนนศ.

การบ้าน:
   การบ้านครั้งที่ 2 งานกลุ่มนำการบ้านที่ 1 แบบสำรวจ (Poll) สมบูรณ์ผ่านการตรวจ จัดทำเป็น Google Form และทำเป็น bit.ly ส่งครั้งหน้า

4
เริ่มจันทร์ 
26 ม.ค. 58
ทำสำรวจ (Vote) ทุกกลุ่มร่วมกัน โดยใช้ Google Form และ bit.ly 
(กำหนด นศ. 1 คนทำ 5 Poll) 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. ทำสำรวจ (Vote) ผ่านทาง Smart Phone 

เอกสารประกอบการเรียน:
1. Slide_กลาง_4
2. แบบประเมิน Rubric เรื่อง Poll 

กิจกรรม: 
1. อาจารย์จัดการทำสำรวจ (Vote) ในห้อง 
2. นศ.ส่งตัวแทนแสดงผลสำรวจของแต่ละกลุ่ม (ชั่วคราว)
3. นศ.ทำแบบประเมิน Rubric เรื่อง Poll 

ส่งการบ้าน:  
    การบ้านครั้งที่ 2 นศ. เปิด bit.ly ตามกลุ่มเพื่อให้เพื่อนๆ นศ. ทำ Vote

การบ้าน:
    การบ้านครั้งที่ 3 งานกลุ่ม นำผลสำรวจจาก Google Form ไปจัดทำ InfoGraphics และรายงานสมบูรณ์ ส่งครั้งหน้า

5
เริ่มจันทร์ 
2 ก.พ. 58
การจัดทำ Portfolio โดยใช้ Google Site 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. นำเสนอผลสำรวจ (Vote) ผ่าน InfoGraphics ได้
2. สามารถสร้าง Portfolio โดยใช้ Google Site 

เอกสารประกอบการเรียน:
1. Slide_กลาง_5 

กิจกรรม:
1. นำเสนอผลสำรวจ (Vote) ผ่าน InfoGraphics โดยอาจารย์เป็นผู้จัด
2. สอนการจัดทำ Portfolio โดยใช้ Google Site กำหนดส่งงานในครั้งที่ 15 

ส่งการบ้าน:
  การบ้านครั้งที่ 3 ส่ง InfoGraphics และรายงานกลุ่มการสำรวจ (Poll) ฉบับสมบูรณ์ 

การบ้าน:
  การบ้านครั้งที่ 4 งานเดี่ยว Portfolio โดย Google Site ส่งครั้งที่ 15 

6
เริ่มจันทร์ 
9 ก.พ. 58
แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต) วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1รู้แนวโน้มและTrend ด้านการสื่อสาร และเลือกใช้เหมาะสม 

เอกสารประกอบการเรียน:

1. Slide_กลาง_6 

กิจกรรม:

1. บรรยายแนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร 
2. งานเดี่ยวเขียนสรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร
3. บรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ต 
4. งานเดี่ยวเขียนสรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ต
5. บรรยายเรื่องความมั่นคงของการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  ส่งการบ้าน:
     -

  การบ้าน:
     -

   7
  เริ่มจันทร์ 
  16 ก.พ. 58
  วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของเครือข่ายสังคม การใช้งานเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี การค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการท่องเว็บไซต์และซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและถูกวิธี    

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
  1. รู้เท่าทันการใช้ Social Network 

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_7
  2. แบบสอบถาม ครั้งที่ 2 
   
  กิจกรรม:
  1. แนะนำอาจารย์ผู้สอน วิธีการสอนและการให้คะแนนตัดเกรด 
  2. จับกลุ่มการเรียนการทำงาน 
  3. ดูวีดิโอ What is IT? และตอบแบบสอบถาม 
  4. บรรยายบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. บรรยายการนำเสนอข้อมูล 
  6. งานกลุ่มวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลตามโจทย์ งานกลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มมีข้อมูลอะไรที่สามารถนำออกมานำเสนอในรูปของแผนภูมิต่าง ๆ ได้บ้าง    
  7. ทำแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 

  ส่งการบ้าน: 
     -

  การบ้าน:
     -

   8

  สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย (วิชาอื่นๆ)
  วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค
  จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ – อังคารที่ 3 มีนาคม 2558

   9
  เริ่มพุธ
  4 มี.ค. 58
  งานกลุ่มเขียนโครงร่าง (Draft) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านยานยนต์ (Motor) และนำไปสร้างเป็นโมเดล (Model) ต้นแบบ 
  - แต่ละ Section คัดเลือก 2 กลุ่ม เพื่อร่วมงาน GE Day 

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):

  1. สามารถออกแบบนวัตกรรมในอนาคตด้านยานยนต์

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_9 

  กิจกรรม:

  1. งานกลุ่ม ให้นศ.เขียนโครงร่าง(Draft) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านยานยนต์ (Motor) พร้อมให้ตัวแทนมานำเสนอ 
  2. แต่ละ Section คัดเลือก 2 กลุ่ม เพื่อร่วมงาน GE Day 

  ส่งการบ้าน:
     -

  การบ้าน:   
     การบ้านครั้งที่ 5 งานกลุ่ม จากโครงร่าง (Draft) ในชั่วโมงเรียนและนำไปสร้างโมเดล (Model) ต้นแบบยานยนต์ (Motor) ส่งครั้งที่ 11 (คัดเลือกเพื่อส่งประกวด) 

  10
  เริ่มพุธ
  11 มี.ค. 58
  กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง 

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):

  1. รู้เท่าทันด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ IT 

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_10 

  กิจกรรม:

  1. บรรยายกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. ดูวีดีโอ พรบ.คอมพิวเตอร์ 
  3. งานกลุ่มตอบคำถามผิดข้อกฎหมายใดในพรบ.คอมพิวเตอร์

  ส่งการบ้าน:

     -

  การบ้าน:   
     การบ้านครั้งที่ 6 งานกลุ่ม หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ ส่งครั้งที่ 14    

  11
  เริ่มพุธ
  18 มี.ค. 58
  นำเสนอ (Present) โมเดลต้นแบบ (Model) นวัตกรรมอนาคตด้านยานยนต์ (Motor) 
  แต่ละ Section คัดเลือก 2 ยานยนต์เพื่อร่วมงาน GE Day

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
  1. นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมด้านยานยนต์ได้

  เอกสารประกอบการเรียน:
  1. Slide_กลาง_11
  2. แบบประเมิน Rubric เรื่อง Innovation

  กิจกรรม:
  1. งานกลุ่มนำเสนอ (Present) โมเดลต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านเทคโนโลยี (Future IT) 
  2. การจัดรูปแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน
  3. นศ.ทำแบบประเมิน Rubric เรื่อง Innovation
  4. แต่ละ Section คัดเลือก 2 ยานยนต์เพื่อร่วมงาน GE Day

  ส่งการบ้าน:
     การบ้านครั้งที่ 5 งานกลุ่มนำเสนอ (Present) โมเดลต้นแบบยานยนต์

  การบ้าน: 
     -

   12
  เริ่มพุธ
  25 มี.ค. 58
  วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
  1. เรียนรู้ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_12 

  กิจกรรม:
  1. บรรยายวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. งานกลุ่มตอบคำถามเรื่องนักวิทยาศาสตร์และการค้นพบ

  ส่งการบ้าน:

     -

  การบ้าน: 
     -

   จัดงาน Gen Ed Day 
  ช่วงเวลา 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2558 

  (ให้นักศึกษาเข้าร่วมงานแต่ไม่งดการสอน และนำภาพไปใส่ใน E-Portfolio)

   13
  เริ่มพุธ
  1 เม.ย. 58
  เทคโนโลยีด้านพลังงานและการอนุรักษ์

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
  1. รู้จักแหล่งพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_13 

  กิจกรรม:
  1. บรรยายเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน 
  2. ดูวีดีโอการอนุรักษ์พลังงานงานกลุ่มเขียนวิธีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า น้ำและน้ำมัน
    
  ส่งการบ้าน:

     -

  การบ้าน: 
     แจ้งเตือนการบ้านครั้งที่ 6 หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ ส่งการบ้านในครั้งหน้า 

   14
  เริ่มพุธ
  8 เม.ย. 58
  นำเสนอ (Present) หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ 
   
  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
  1. เรียนรู้เกมในปัจจุบันและรู้จักเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์    

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_14 
  2. แบบประเมิน Rubric เรื่อง Clip

  กิจกรรม:
  1. นำเสนอ (Present) หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ 
  2. บรรยายประเภทของเกมคอมพิวเตอร์และสาระบันเทิงด้านเทคโนโลยี ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและสังคม  
  3. นศ.ทำแบบประเมิน Rubric เรื่อง Clip

  ส่งการบ้าน:

    การบ้านครั้งที่ 6 นำเสนอหนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ การจัดรูปแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน    

  การบ้าน: 
     แจ้งการประเมินการเรียนการสอน Online Assessment ส่งสัปดาห์ที่ 15    
   ปิดระหว่างภาค วันจันทร์ที่ 13 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558
   15
  เริ่มพุธ
  8 เม.ย. 58
  สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา GE112  
  1. นำเสนอ (Present) Portfolio ของนักศึกษา
  2. แบบสอบถาม ครั้งที่ 3
  3. ทำแบบทดสอบ Post Test
  4. ทำการประเมิน Online Assessment 

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
  1. สรุปผลการเรียนรู้ในวิชา GE112    

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_15
  2. แบบสอบถาม ครั้งที่ 3
  3. ทำแบบทดสอบ Post Test
  4. ทำการประเมิน Online Assessment 

  กิจกรรม:
  1. นำเสนอ (Present) Portfolio ของนักศึกษา
  2. นศ.ทำแบบสอบถาม ครั้งที่ 3
  3. นศ.ทำทำแบบทดสอบ Post Test
  4. นศ.ทำทำการประเมิน Online Assessment 

  ส่งการบ้าน:
    1. การบ้านครั้งที่ 4 งานเดี่ยว Portfolio โดย Google Site
    2. การประเมินการเรียนการสอน Online Assessment    

  การบ้าน: 
     -
   16สอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย (วิชาอื่นๆ)
  วิชา GE112 ไม่มีการสอบปลายภาค
  พุธที่ 29 เมษายน – ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558  

  Comments